دل   تنگت   گر از  آن  خاطره   رنجید   ببخش

خنده    گر  بر  لب  شیرین  تو  خشکید  ببخش

دیدن نرگس  غماز  تو   هوش   از  سر آدم  ببرد

دیگ  عشق   تو     اگر    باز  بجوشید   ببخش

گنه  دیده   و    دل          بود      که       دستم

سیب نارس  ز   گلستان    شما     چید    ببخش

عطر  گیسوی   ترا    هدیه     گرفتم   ز   نسیم

گل   یاد     تو    اگر    باز      برویید     ببخش

نکته ها    داشته ام    با    تو    ز   ایام   شباب

دل   من  گر  ز   همه   چشم    نپوشید   ببخش

  گفتم  آن   خاطره ها   مایه   خوشحالی   تست

گل   شادی  به  دلت    گر  که     نرویید  ببخش

باد  هم   چنگ    به گیسوی     سیاهت   می زد

ژاله     گر    روی      تو       بوسید      ببخش

تو    گل     رازقی       باغ     دل    من    بودی

دست  غارتگر  باد  ار   که   تو  را  چید  ببخش

بار    دیگر    که    تو    را     دیدم      و     باز

آتش    عشق      جوانیم      خروشید      ببخش

 بندر انزلی25/10/1394  ساعت منظومه سلمان 12.28

منبع : آسمان آبی |ببخشم منبع : آسمان آبی |ببخشم منبع : |ببخشم منبع : |ببخشم منبع : آسمان آبی |ببخشم منبع : آسمان آبی |ببخشم منبع : |ببخشم منبع : آسمان آبی |ببخشم منبع : آسمان آبی |ببخشم منبع : آسمان آبی |ببخشم منبع : آسمان آبی |ببخشم منبع : |ببخشم منبع : |ببخشم منبع : |ببخشم منبع : |ببخشم منبع : |ببخشم منبع : |ببخشم منبع : |ببخشم منبع : |ببخشم منبع : |ببخشم منبع : |ببخشم منبع : |ببخشم
برچسب ها : تو